Michał Dobrzyński, the composer born 24 November, 1980 in Szczecin.

 

In 2005 he graduated with honors his composition studies in a class of Prof. Marek Jasiński and Prof. Zbigniew Bargielski at the Academy of Music in Bydgoszcz. In 2008 he completed doctoral studies at Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. In February 2017 he received the doctoral degree at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. Michał Dobrzyński studied also in Italy (Instituto Achille Peri in Regio Emilia) under the direction of Prof. A. Talmelli and Prof. M. Ferrarie and took part in many  master courses and composition seminars (with the participation of composers such as A. Hillborg, L. Francesconi, M. Stroppa, I. Fedele, H. Rădulescu, D. Dramm, F. Panisello, H. Doufort).

 

Compositions of M. Dobrzyński are in the repertoire of soloists and conductors (like Bartłomiej Nizioł, Mariusz Patyra, Edward Zienkowski, Urszula Kryger, Jan Jakub Monowid, Anna Radziejewska, Maciej Frąckiewicz, Bartłomiej Duś, Jerzy Salwarowski, Przemysław Fiugajski, Marek Moś, Anna Duczmal-Mróz, José Maria Florêncio) and renowned bands in Poland (incl. Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio), AUKSO, the band 'Kwadrofonik', Warsaw Chamber Opera, polish philharmonics) and abroad (his works were presented on the concerts and festivals in the USA, Germany, Austria, Sweden, Italy, Czech Republic, China)

M. Dobrzyński belongs to the group of young creators who were chosen by Krzysztof Penderecki and Henryk Mikołaj Górecki to prestigious program called “Young Composers in tribute to Fryderyk Chopin” which was implemented in 2007-2010 in terms of Krzysztof Penderecki’s European Music Centre.

 

He is a laureate of composition competitions and multiple scholarship from the Polish Minister of Culture and National Heritage.

 

In 2012 was published his monographic album „Expression” (DUX 0752). The CD “Young Composers in tribute to Fryderyk Chopin” (DUX 0635/0636), on which there is M. Dobrzyński’s “Florence trio” was nominated to the Fryderyk 2009 Prize in the category “classical music/ the album of the year – contemporary music.” In 2014 CD “Tribute to Carl Loewe” with his “Three Songs to the words of Rilke” (performed by Urszula Kryger and the Baltic Neopolis Orchestra, conducted by Paweł Kotla) and ballads of C. Loewe arranged by the Composer got the recommendation of the German radio channel SWR2.

 

His "Operetta" based on W. Gombrowicz's drama was performed at the Warsaw Chamber Opera a dozen times in two seasons and the audience repeatedly awarded her with a standing ovation. The performance has been chosen to take part in the International Opera Competition and Festival “Armel”, whose 10th edition took place in Vienna in 2017. "Operetta" was broadcast by ARTE CONCERT Television (Fr, Pl, Eng, Es, De).

 

After the performance of M. Dobrzyński's opera in Vienna, Harald Lacina wrote: "Dobrzyński's music is distinguished by dramatic and musical disharmonies and contradictions. In these apparent opposites lies their power of expression, because they define the rhythm and put forth still surprising accents. Disharmonic melodies emanate the deepest feelings and the strongest emotions (...). I consider this production the best at this year's Armel festival (...). It was also the most applauded by the audience (...)! "

In December 2017, the world premiere of the next opera by Michał Dobrzyński at the Warsaw Chamber Opera took place - "Tango" with a libretto based on the drama by S. Mrożek, dir. M. Wojtyszko, under the direction of J. M. Florêncio - "Tango" with a libretto based on the drama by S. Mrożek, dir. M. Wojtyszko, under the direction of J. M. Florêncio. New opera was received enthusiastically by the audience and one of the polish most important theatre portal (teatrdlawas.pl) awarded the Composer with the honorable "Opera Glare of the Year 2017" in the category "Best music". Also Jan Jakub Monowid (countertenor) was honored in category "Best role", creating the main role in the opera "Tango" (Arthur's character).

In March 2018 in Vienna was the premiere performance of M. Dobrzyński's latest composition by the legendary violinist - Prof. Edward Zienkowski and pianist Natalia Rehling as part of the series of concerts Internationale Chopin-Gesellschaft in Vienna (at the invitation of prof. Theodora Kanitzer, President of ICG).

Michał Dobrzyński is a lecturer at the Department of Composition, the Department of Music Theory and the Department of Sound Engineering at the Academy of Music in Bydgoszcz. Selected works of the Composer are in the catalogue of the Polish Music Publisher.

 

DOWNLOAD/POBIERZ

Michał Dobrzyński, kompozytor, ur. 24 listopada 1980 w Szczecinie.

 

W 2005 ukończył z wyróżnieniem studia kompozytorskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie M. Jasińskiego i Z. Bargielskiego, a w 2008 – studia doktoranckie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2017 uzyskał stopień doktora w dyscyplinie artystycznej kompozycja. Studiował również w klasach kompozycji prof. A. Talmelli i M. Ferrari we Włoszech oraz brał udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych warsztatach kompozytorskich pod kierunkiem czołowych europejskich twórców (m.in. A. Hillborg, L. Francesconi, M. Stroppa, I. Fedele, H. Rădulescu, D. Dramm, F. Panisello, H. Doufort). 

 

Utwory Michała Dobrzyńskiego znajdują się w repertuarze najwybitniejszych solistów i dyrygentów (jak m.in. Bartłomiej Nizioł, Mariusz Patyra, Edward Zienkowski, Maciej Frąckiewicz, Urszula Kryger, Jan Jakub Monowid, Anna Radziejewska, Jerzy Salwarowski, Przemysław Fiugajski, Marek Moś, Anna Duczmal-Mróz, José Maria Florêncio) oraz renomowanych zespołów w Polsce (Orkiestra PR Amadeus, AUKSO, zespół Kwadrofonik, Warszawska Opera Kameralna, polskie filharmonie) i za granicą (utwory kompozytora prezentowane były w USA, Niemczech, Austrii, Szwecji, Włoszech, Czechach, Chinach).

 

Michał Dobrzyński należy do grona twórców młodego pokolenia wyłonionych przez K. Pendereckiego i H.M. Góreckiego do programu „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi” (2007–2010).

Jest laureatem konkursów kompozytorskich i wielokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2012 ukazała się monograficzna płyta kompozytora „Expression” (DUX 0752). CD „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi”, na której znalazło się jego „Trio florenckie”,  została nominowana do Fryderyków 2009 w kategorii „muzyka współczesna – album roku”. W 2014 ukazała się płyta „Tribute to Carl Loewe”, na której znalazły się „Trzy Pieśni do słów Rilkego” Michała Dobrzyńskiego (wyk. Urszula Kryger, Baltic Neopolis Orchestra, dyr. Paweł Kotla) oraz ballady C. Loewego w orkiestrowej aranżacji kompozytora. Płyta otrzymała rekomendację niemieckiej rozgłośni SWR2.

 

Jego „Operetka” na podstawie dramatu Gombrowicza wystawiana była w Warszawskiej Operze Kameralnej aż kilkanaście razy w ciągu dwóch sezonów, a publiczność wielokrotnie nagradzała dzieło owacjami na stojąco. Spektakl był prezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Operowym „Armel”, którego jubileuszowa 10. edycja odbyła się w Wiedniu w 2017. Opera była transmitowana przez telewizję ARTE CONCERT (Fr, Pl, Eng, Es, De).

Po wystawieniu opery Michała Dobrzyńskiego w Wiedniu Harald Lacina pisał: „Muzyka Dobrzyńskiego wyróżnia się poprzez dramatyczne i muzyczne dysharmonie oraz sprzeczności. W tych pozornych przeciwieństwach leży ich siła wyrazu, ponieważ określają one rytm i stawiają wciąż zaskakujące akcenty. Dysharmoniczne melodie emanują najgłębszymi uczuciami i najsilniejszymi emocjami (…) uważam tę produkcję za najlepszą na tegorocznym festiwalu Armel, (…). Była też najbardziej oklaskiwana przez publiczność (…)!”

W grudniu 2017 w Warszawskiej Operze Kameralnej odbyła się światowa prapremiera kolejnej opery Michała Dobrzyńskiego - „Tango” z librettem opr. na podstawie dramatu Sławomira Mrożka w reż. Macieja Wojtyszko, pod dyr. José Maria Florêncio. Utwór został przyjęty entuzjastycznie przez publiczność, a jeden z najważniejszych portali branżowych teatrdlawas.pl przyznał kompozytorowi zaszczytne „Operowe Olśnienie Roku 2017” w kategorii: „najlepsza muzyka”. Ponadto uhonorowano kontratenora Jana Jakuba Monowida kreującego główną rolę w operze "Tango" (postać Artura) w kategorii „najlepsza rola”. Tango zostało włączone także do repertuaru Opery Bałtyckiej w Gdańsku, a w październiku 2018 roku zostało wystawione w Estońskiej Operze Narodowej. W maju 2019 roku operę wystawiono już po raz dziesiąty.

 

„Moim zadaniem opera Tango Michała Dobrzyńskiego jest jedną z najlepszych nowych oper tego wieku jakie dotychczas miałam możliwość wysłuchać. (…) Młody kompozytor użył w fascynujący sposób wszystkich współczesnych środków kompozytorskich. Właściwie jest to przykład tej miary literatury operowej jak Albana Berga Vozzeck czy Lulu. Dobrzyński (…) – dzięki różnorodnym środkom współczesnej techniki kompozytorskiej – ukształtował linię wokalną w sposób indywidualny i spójny (…)” – mówiła prof. Kristel Pappel.

W marcu 2018 w Wiedniu na zaproszenie prof. Theodora Kanitzera została prawykonana najnowsza kompozycja Dobrzyńskiego przez legendarnego skrzypka – prof. Edwarda Zienkowskiego i pianistkę Natalię Rehling w ramach cyklu koncertowego Internationale Chopin-Gesellschaft in Wien.

Michał Dobrzyński wykłada na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wybrane utwory kompozytora znajdują się w katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.